messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
____________________
พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
นายอรัญ พงศ์ศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : 0812956119
นายอรัญ พงศ์ศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : 0812956119
ส่วนราชการภายใน
home สำนักปลัดเทศบาล
    account_circle บุคลากรภายในสำนักปลัดเทศบาล
    check_circle งานธุรการ(สป.)
    check_circle งานการเจ้าหน้าที่
    check_circle งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    check_circle งานนิติการ
    check_circle งานแผนและงบประมาณ
    check_circle งานสวัสดิการสังคม
home กองคลัง
    account_circle บุคลากรภายในกองคลัง
    check_circle งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
    check_circle งานการเงินและบัญชี
    check_circle งานพัสดุและทรัพย์สิน
home กองช่าง
    account_circle บุคลากรภายในกองช่าง
    check_circle งานวิศวกรรม
    check_circle งานธุรการ(กช.)
    check_circle งานสาธารณูปโภค
home กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    account_circle บุคลากรภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    check_circle งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
    check_circle งานรักษาความสะอาด
    check_circle งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    check_circle งานส่งเสริมสุขภาพ
home กองการศึกษา
    account_circle บุคลากรภายในกองการศึกษา
    check_circle งานกิจการศาสนา
    check_circle งานศึกษาปฐมวัย
    check_circle งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
home หน่วยตรวจสอบภายใน
    account_circle บุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
    check_circle งานตรวจสอบภายใน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฏหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุล้ำทางสาธารณะ[12 มิถุนายน 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก[25 เมษายน 2567]
วางแผนการลอกคลอง ณ บ้านคลองเวฬุ[26 มีนาคม 2567]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปัถวี[14 มีนาคม 2567]
 
cast การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
find_in_page ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : pageview43
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหมวดงบลงทุน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : pageview64
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

cast สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview46


ประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี
____________________
cast พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
นายปรีชา กลิ่นขจร
ประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี
นายปรีชา กลิ่นขจร
ประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี
การป้องกันการทุจริต
folder เจตจำนงของผู้บริหาร
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
folder การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
folder การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
folder รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
folder แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
แนะนำและติชม

สถิติ sitemap
วันนี้ 135
เดือนนี้1,442
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,850
ทั้งหมด 246,874


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ