messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 39
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 61
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 46
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1