เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1