เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายอรัญ พงศ์ศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๑ ๒๙๕๖๑๑๙
นายกัมปนาท พรมนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี คนที่ ๑
โทร : ๐๘๖ ๑๕๒๑๘๑๒
นายประสงค์ เรืองศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี คนที่ ๒
โทร : ๐๘๔ ๑๓๓๓๙๑๘
นางละออง อุทัยรัศมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๑ ๘๖๑๕๘๑๖
นายไพฑูรย์ เด่นดวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๗ ๑๓๖๗๒๐๔