messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธวัลรัตน์ หอมทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณศิริ ใจถาวร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจงรัก ฉิมกลีบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวลดาวัลย์ พงศ์ภัณฑารักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายเทวฤทธิ์ ศานติธาดาพาณิชย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาอัสนา ธรรมเกษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุสรณ์ เจริญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภิญโญ รักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวสุธิษา พงษ์สวัสดิ์
จ้างเหมาบริการ
นายสุพัฒน์ ธรรมเกษร
คนงานประจำรถขยะ