messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดา เจริญผล
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : 085-4335818
นายวัฒนาคร วารีศรลาภ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5454567
นายศักดา เจริญผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4335818
นางสาวพัชมนฑ์ ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-8361767
นายเกียรติภูมิ จันเต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 087-7489305
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-6659266