messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายอรัญ พงศ์ศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๑ ๒๙๕๖๑๑๙
นายกัมปนาท พรมนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี คนที่ ๑
โทร : ๐๘๖ ๑๕๒๑๘๑๒
นายประสงค์ เรืองศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี คนที่ ๒
โทร : ๐๘๔ ๑๓๓๓๙๑๘
นางละออง อุทัยรัศมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๑ ๘๖๑๕๘๑๖
นายไพฑูรย์ เด่นดวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๗ ๑๓๖๗๒๐๔
account_box สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี
นายปรีชา กลิ่นขจร
ประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : ๐๖๓ ๒๒๖๙๓๒๑
นายมานะ วงษ์สุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๐ ๙๔๐๗๖๙๐
นางภาสินี หัตถี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๑ ๗๘๒๓๔๑๗
นายขวัญชัย เด่นดวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๒ ๒๑๘๖๙๕๕
นายจเร รักษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๒ ๖๐๒๐๙๙๙
นายอดุลย์ ค้าผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๗ ๙๓๕๐๒๑๕
นายวิเชียร โกสินานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๔ ๗๐๒๒๙๕๗
นางอร่าม รสฟุ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๙๘ ๙๒๔๔๘๒๒
นางวราวัลย์ เกษราธิคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๙ ๐๙๒๖๑๔๓
นายวิรัติ กะวิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๙ ๐๙๔๑๓๓๕
นายพงษ์ศักดิ์ ปรางจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๙๕ ๘๕๘๔๗๕๗
นายเสน่ห์ ปิ่นกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๖๒ ๔๗๒๕๙๕๖
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดา เจริญผล
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : 085-4335818
นายวัฒนาคร วารีศรลาภ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5454567
นายศักดา เจริญผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4335818
นางสาวพัชมนฑ์ ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-8361767
นายเกียรติภูมิ จันเต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 087-7489305
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-6659266
account_box บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธวัลรัตน์ หอมทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณศิริ ใจถาวร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจงรัก ฉิมกลีบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวลดาวัลย์ พงศ์ภัณฑารักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายเทวฤทธิ์ ศานติธาดาพาณิชย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาอัสนา ธรรมเกษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุสรณ์ เจริญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภิญโญ รักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวสุธิษา พงษ์สวัสดิ์
จ้างเหมาบริการ
นายสุพัฒน์ ธรรมเกษร
คนงานประจำรถขยะ
account_box บุคลากรกองคลัง
นางสาวจิตรา แก่นจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวพัชมณฑ์ ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวฌณัญฌิฎา รักษา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางธัญชนก สมประดิษฐ์
เจ้าพนักงานเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวเบญจมาศ สุขสุเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายณัฐนนท์ โตโสภณ
คนงาน (ทั่วไป)
นางสาวอลิสา หัตถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพ็ญนภา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box บุคลากรกองช่าง
นายอังกินัง ต่วนเครือ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวปณัธภรณ์ ศรีมงคล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพงศกร ทุมสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจำรัส รุ่งเรื่องทวีกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสาโรจน์ บุญรงษี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายอนุสรณ์ เครื่อวัลย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายชลชาติ นครพัฒน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรชร พวงใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุวดี บุญชัย
ภารโรง
นายสมฤกษ์ ไกรแก้ว
คนงานเกษตร
นายสุรทร สีใส
คนงาน
นายสมหมาย ชัยมงคล
พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุชาติ บุญตาสืบ
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญประเสริฐ เครือสินธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายประทีป ท่าบำรุง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเจีนรนัย คลแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นางสาวภานุมาศ ไมตรีวงษ์
จ้างเหมาบริการ
นายสมศักดิ์ มีโภคา
จ้างเหมาบริการ
account_box บุคลากรกองการศึกษา
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา ชมจันทร์
ครู (ค.ศ.๑)
นางสาวสำเรียง วรกิติปัญญาวงศ์
ครู (ค.ศ.๒)
นางสาวกฤติยา โพธิคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภัทร วรรณรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปณิดา เดชสันเที๊ยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุมาลัย ชมบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรวี ฉิมกลีบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box ตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.ชก.