messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : 2
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : 13
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : 12
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : 11
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : 10
ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ | เปิดอ่าน : 10
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 39
งบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 30
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 66
คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางลิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปัถวี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
แผนการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
แบบประเมินความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินของเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4