เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 กันยายน 2565
insert_drive_file ร่างประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายเนินตะกรีี๊ด-หินกอง หมู่ที่ ๒ ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 5
20 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
31 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
16 มีนาคม 2565
insert_drive_file เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 97
9 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
30 ธันวาคม 2564
insert_drive_file อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 67
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมที่ดิน เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 62
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 60
21 ธันวาคม 2564
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 62
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
27 เมษายน 2564
photo เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 136
27 เมษายน 2564
photo เรื่อง ผลการเรื่องตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
5 เมษายน 2564
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา เปิดอ่าน : 128
15 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะทาย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 189
15 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปัถวี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 148
8 มกราคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง การรับรองความจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 181
3 มกราคม 2564
photo คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 180
2 มกราคม 2564
photo แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำลปัถวี poll โดย : ผู้ดูแลระบบ เปิดอ่าน : 185
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3