messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี
นายปรีชา กลิ่นขจร
ประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : ๐๖๓ ๒๒๖๙๓๒๑
นายมานะ วงษ์สุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๐ ๙๔๐๗๖๙๐
นางภาสินี หัตถี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปัถวี
โทร : ๐๘๑ ๗๘๒๓๔๑๗
นายขวัญชัย เด่นดวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๒ ๒๑๘๖๙๕๕
นายจเร รักษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๙๒ ๖๐๒๐๙๙๙
นายอดุลย์ ค้าผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๗ ๙๓๕๐๒๑๕
นายวิเชียร โกสินานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : ๐๘๔ ๗๐๒๒๙๕๗
นางอร่าม รสฟุ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๙๘ ๙๒๔๔๘๒๒
นางวราวัลย์ เกษราธิคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๙ ๐๙๒๖๑๔๓
นายวิรัติ กะวิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๘๙ ๐๙๔๑๓๓๕
นายพงษ์ศักดิ์ ปรางจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๙๕ ๘๕๘๔๗๕๗
นายเสน่ห์ ปิ่นกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : ๐๖๒ ๔๗๒๕๙๕๖