messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
forward ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปัถวี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน > ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึงพื้นที่การผลิต ตลอดจน จัดระบบความปลอดภัยในท้องถนนที่เป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญๆ อีกทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อลดเวลาและระยะทาง > ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูกาล > ๑.๓ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย วาตภัย ภัยพิบัติต่างๆ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข > ๒.๑ การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน > ๒.๒ จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการปรับปรุงค่าบริการให้เหมาะสม > ๒.๓ ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในหลักการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น > ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาสืบไป > ๓.๒ สนับสนุน ส่งเสริมและจัดกิจกรรมร่วมกับวัด โรงเรียนและองค์กรชุมชนหน่วยงานด้านศาสนา ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม > ๔.๑ การสร้างสังคมที่สงบสุขเรียบร้อยปลอดภัย และอยู่ในกรอบของกฎหมาย > ๔.๒ พัฒนาด้านการรักษาความสะอาดการกำจัดมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ > ๔.๓ พัฒนาชุมชนและสวัสดิการของประชาชน > ๔.๔ พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนปัญหายาเสพติด > ๔.๕ ส่งเสริมบทบาทกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนได้ > ๔.๖ พัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาควบคู่ไปกับการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ > ๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน > ๕.๒ พัฒนารายได้ของเทศบาล > ๕.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว > ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ > ๖.๑ พัฒนาระบบการเมืองการบริหารจัดการที่มีศักยภาพ > ๖.๒ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ > ๖.๓ กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานให้ตรงกับหน้าที่และภารกิจตามความจำเป็น