messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 เมษายน 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll อ่าน : 126
29 เมษายน 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 poll อ่าน : 175
8 มกราคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 poll อ่าน : 333

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น