messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพัชมณฑ์ ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
account_box บุคลากรกองคลัง
นางสาวจิตรา แก่นจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวพัชมณฑ์ ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวฌณัญฌิฎา รักษา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางธัญชนก สมประดิษฐ์
เจ้าพนักงานเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวเบญจมาศ สุขสุเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายณัฐนนท์ โตโสภณ
คนงาน (ทั่วไป)
นางสาวอลิสา หัตถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพ็ญนภา รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ