messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดา เจริญผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box บุคลากรกองช่าง
นายอังกินัง ต่วนเครือ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวปณัธภรณ์ ศรีมงคล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพงศกร ทุมสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกพันธ์ เวชกรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจำรัส รุ่งเรื่องทวีกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสาโรจน์ บุญรงษี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายอนุสรณ์ เครื่อวัลย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นางสาวสุมิตรา เพียโคตแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชลชาติ นครพัฒน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา