messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
developer_board แผนอัตรากำลัง
แบบสรุปข้อมูลขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview364
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview311
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564– 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview690
เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview305
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview343

folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview61

folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview42
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview53
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview55
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview40
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview52

folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
find_in_page รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview58
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพย่กรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview57
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview77
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมขอมพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview50
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview59

folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
find_in_page รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview58
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพย่กรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview57
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview77
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมขอมพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview50
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview59