เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
developer_board แผนอัตรากำลัง
description แบบสรุปข้อมูลขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview331
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview285
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564– 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview638
insert_drive_file เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview278
description บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview307

folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview45

folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพย่กรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมขอมพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพย่กรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมขอมพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41