messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box บุคลากรกองการศึกษา
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา ชมจันทร์
ครู (ค.ศ.๑)
นางสาวสำเรียง วรกิติปัญญาวงศ์
ครู (ค.ศ.๒)
นางสาวกฤติยา โพธิคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภัทร วรรณรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปณิดา เดชสันเที๊ยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุมาลัย ชมบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรวี ฉิมกลีบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ