ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 50 คน )
เพศ
ชาย
60.32%
หญิง
39.68%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
33.33%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
26.04%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
21.88%
อื่นๆ
18.75%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
19.67%
พอใจมาก
22.95%
ปานกลาง
21.31%
พอใจน้อย
18.03%
พอใจน้อยที่สุด
18.03%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
18.33%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
21.67%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.82%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
26.09%
พอใจมาก
21.74%
ปานกลาง
13.04%
พอใจน้อย
17.39%
พอใจน้อยที่สุด
21.74%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
21.43%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
30.77%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
15.38%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มี - -