messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปัถวี โดยกรมทรัพยากรน้ำที่ 6
รายละเอียด : วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น. นำโดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัถวี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปัถวี โดยกรมทรัพยากรน้ำที่ 6 สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ โดยให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอและมีความสมดุลอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์คัดแยกขยะเทศบาลตำบลปัถ
ผู้โพส : นางสาวพิมพ์ลดา-อัจฉริยบัวทอง