เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเกียติภูมิ จันเต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรชร พวงใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุวดี บุญชัย
ภารโรง
นายสมฤกษ์ ไกรแก้ว
คนงานเกษตร
นายสุรทร สีใส
คนงาน
นายสมหมาย ชัยมงคล
พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุชาติ บุญตาสืบ
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญประเสริฐ เครือสินธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายประทีป ท่าบำรุง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเจีนรนัย คลแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นางสาวภานุมาศ ไมตรีวงษ์
จ้างเหมาบริการ
นายสมศักดิ์ มีโภคา
จ้างเหมาบริการ