messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder ข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาล
วันที่ เลขที่ เรื่อง
15 กุมภาพันธ์ 2567 แบบแสดงรายการภาษีป้าย โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ อ่าน : 10
15 กุมภาพันธ์ 2567 คำร้องแจ้งปลดป้าย-แปลงแปลงป้าย grade โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ อ่าน : 13
15 กุมภาพันธ์ 2567 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีป้ายตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ อ่าน : 10
15 กุมภาพันธ์ 2567 แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 grade โดย : นายณัฐนนท์-โตโสภณ อ่าน : 11
5 มีนาคม 2564 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น poll โดย : admin อ่าน : 242