messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
info ภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล
ผังโครงสร้างภายในของสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล
"สำนักปลัดเทศบาล" มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล รวมทั้งจัดทำแผนและนโยบายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ จัดทำงบประมาณ ตลอดจนดูแลงานด้านเกษตร

developer_board แผนอัตรากำลัง
แบบสรุปข้อมูลขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview364
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview311
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564– 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview690
เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview305
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview343

account_box หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัฒนาคร วารีศรลาภ
หัวหน้าสำนักปลัด