messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
folder เทศบัญญัติทั่วไป
พระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview58
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview54
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview33
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview42
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview48