เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัฒนาคร วารีศรลาภ
หัวหน้าสำนักปลัด
account_box บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธวัลรัตน์ หอมทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณศิริ ใจถาวร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจงรัก ฉิมกลีบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวลดาวัลย์ พงศ์ภัณฑารักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายเทวฤทธิ์ ศานติธาดาพาณิชย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาอัสนา ธรรมเกษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุสรณ์ เจริญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภิญโญ รักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวศศิ ใจกล้า
คนงาน (ทั่วไป)
นางสาวสุธิษา พงษ์สวัสดิ์
จ้างเหมาบริการ
นายสุพัฒน์ ธรรมเกษร
คนงานประจำรถขยะ
นายดนัย รักษา
พนักงานดับเพลิง
นางวรรณา ฉิมกลีบ
นักการภารโรง